Услови

Услови за користење

Одрекување од одговорност

Содржината на порталот не може да се смета за понуда, ниту пак може да се смета за целосно прецизна информација за донесување на важни лични, финансиски и деловни одлуки. Информациите, мислењата, заклучоците, прогнозите и проекциите се врз основа на јавно достапни, статистички и други податоци кои произлегуваат од извори за кои не постои гаранција. Информациите, мислењата, заклучоците, прогнозите и проекциите прикажани на порталот подлежат на промени зависно од промената на изворот на информации, како и промени кои се случуваат од моментот на објавување на информации до моментот на нивното користење.

Порталот не е одговорен за директни, индиректни, случајни, нематеријални или материјални штети, загуби, вклучувајќи и добивка или трошоци кои произлегуваат од употребата, како и неможноста да се користи некоја од содржините достапна на порталот.